Рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 №374/23 "Про внесення змін до рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 265/22 «Про деякі питання реалізації Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021‒2030 роки»" http://

З метою підтримки деяких категорій учасників Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021‒2030 роки, затвердженої рішенням 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 № 60/21, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 265/22 «Про деякі питання реалізації Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 роки» такі зміни:

1.1. У пункті 1 рішення:

в абзаці першому слова «за письмовою заявою позичальника на ім’я міського голови з наданням документа, що підтверджує участь у зазначених заходах, до закінчення правового режиму воєнного стану в Україні» замінити словами «з дати вступу / прийняття на військову службу, але не раніше 24.02.2022, до закінчення правового режиму воєнного стану в Україні за письмовою заявою позичальника на ім’я міського голови, поданою в період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування. До заяви додається оригінал документа, що підтверджує участь у зазначених заходах»;

в абзаці четвертому слова «Харківському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»» замінити словами «Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі ‒ Держмолодьжитло)».

 

1.2. Доповнити рішення пунктом 3 такого змісту:

«3. Дозволити Держмолодьжитлу в період дії в Україні воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування на звернення позичальників здійснювати реструктуризацію заборгованості за кредитним договором, що виникла до відновлення втраченої платоспроможності позичальника відповідно до пп. 3.1, та призупинення сплати грошового зобов’язання у випадках, передбачених у пп 3.2 рішення. Для оцінки можливості проведення реструктуризації заборгованості та призупинення сплати грошового зобов’язання позичальник звертається до Держмолодьжитла із заявою та необхідними копіями документів:

3.1. Реструктуризація заборгованості здійснюється за параметрами, встановленими Держмолодьжитлом, шляхом використання встановлених методів (одного або декількох одночасно) у різних комбінаціях та послідовності:

зміна в індивідуальному порядку графіка погашення кредиту та/або відсотків за користування ним, зокрема шляхом відстрочення та/або розстрочення сплати простроченої або поточної заборгованості з погашення кредиту та/або нарахованих / таких, що будуть нараховані в майбутньому в період відстрочення (розстрочення) виплат заборгованості, відсотків за користування ним, та/або неустойки;

надання пільгового періоду (відстрочення) зі сплати заборгованості (основного платежу) за кредитом та відсотків, у тому числі прострочених та таких, що будуть нараховуватися в майбутньому;

обов’язкове встановлення на час дії пільгового періоду мінімального щомісячного / щоквартального платежу, черговість зарахування якого встановлюється Держмолодьжитлом;

зміна черговості погашення заборгованості з урахуванням обраних параметрів;

зміна кінцевої дати погашення кредиту (пролонгація), але не більше ніж на 60 місяців та не довше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку;

зміна методу погашення (класика / ануїтет і навпаки та використання комбінованого методу).

3.2. Призупинення сплати грошового зобов’язання (платежів на погашення суми кредиту, нарахованих відсотків у разі їх наявності, комісій та інших платежів) за кредитним договором, згідно з яким за Міською цільовою програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 роки здійснюється пільгове кредитування будівництва (придбання) житла, що відповідає хоча б одній з ознак:

нерухоме майно пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Під пошкодженим розуміється нерухоме майно, яке може бути відновлено виключно шляхом капітального ремонту або реконструкції. Таке відстрочення встановлюється строком до одного року з можливістю продовження такого строку з урахуванням ступеня та обсягів пошкодження, що підтверджуються звітом за результатами обстеження пошкоджених об’єктів, складеним відповідно до вимог Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257;

нерухоме майно знищено внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Під знищеним розуміється нерухоме майно, відновлення якого шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції є неможливим або економічно недоцільним. Таке відcтрочення встановлюється до моменту отримання позичальником компенсації (відшкодування майнової шкоди) за знищений об’єкт нерухомого майна.

До заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання щодо нерухомого майна, зазначеного в абзацах першому та другому, додаються документи, які відповідно до законодавства підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації, оформлені відповідно до законодавства, в оригіналі або в нотаріально посвідчених копіях.».

У зв’язку із цим пункт 3 рішення вважати пунктом 4 відповідно.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності.

 

 
Міський голова                                                                     І.О. ТЕРЕХОВ

 

Print