Аккредитация

Положення

Про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Харківській міській раді

1. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Харківській міській раді проводиться з метою:
- сприяння роботі журналістів і технічних працівників засобів масової інформації та допомоги журналістам і технічним працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних обов’язків;
- надання можливостей для всебічного та об’єктивного висвітлення засобами масової інформації діяльності Харківської міської ради.

2. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Харківській міській раді здійснюється Департаментом у справах інформації та зв’язків з громадськістю (далі – Департамент).

3. Департамент при проведенні акредитації керується положеннями Конституції України, Законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення в Україні", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", а також Регламентом Харківської міської ради та іншими нормативно - правовими актами.

4. Департаментом видаються акредитаційні картки таких видів: постійна акредитаційна картка та тимчасова акредитаційна картка.

5. Постійні акредитаційні картки видаються Департаментом журналістам і технічним працівникам, які є штатними працівниками вітчизняних та зарубіжних засобів масової інформації.
Постійні акредитаційні картки можуть видаватися також журналістам, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, але постійно висвітлюють діяльність міської ради.
Постійні акредитаційні картки видаються на термін, визначений Регламентом Харківської міської ради або на дві чергові сесії Харківської міської ради підряд (включаючи позачергові сесії між ними).

6. Акредитаційні картки тимчасової акредитації видаються Департаментом журналістам і технічним працівникам, які є штатними працівниками вітчизняних регіональних та зарубіжних засобів масової інформації і відповідно до заявки на акредитацію мають на певний час цільове завдання з висвітлення діяльності Харківської міської ради.

7. Журналістам і технічним працівникам зарубіжних засобів масової інформації індивідуальні акредитаційні картки та акредитаційні картки тимчасової акредитації видаються Департаментом за наявності у них відповідних посвідчень працівників зарубіжного засобу масової інформації, виданих Міністерством закордонних справ України.

8. Індивідуальна акредитаційна картка, акредитаційна картка тимчасової акредитації дає право входу до приміщень Харківської міської ради за наявності у журналіста чи технічного працівника засобу масової інформації, які є штатними працівниками засобу масової інформації, редакційного посвідчення.
Журналістам, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, індивідуальна акредитаційна картка дає право входу до приміщень Харківської міської ради за наявності документа, що посвідчує особу.

9. Про порядок і терміни проведення чергової акредитації, у тому числі про день початку акредитації, Департамент повідомляє письмово в газеті «Харьковские известия» та на Веб-сайті Харківської міської ради не пізніше ніж за два тижні до дня початку акредитації.

10. Протягом скликання Департамент може провести додаткову акредитацію (видачу акредитаційних карток) для журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, які були зареєстровані (перереєстровані) відповідним державним органом після закінчення чергової акредитації, а також для журналістів, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації.

11. Заявка на акредитацію чи додаткову акредитацію для журналістів і технічних працівників засобів масової інформації подається до Департаменту на бланку редакції засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації, завіреним печаткою.

12. Вітчизняні засоби масової інформації у заявці на акредитацію чи додаткову акредитацію зазначають: засновників або видавців засобу масової інформації; його статутні завдання; періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації); сферу (регіон) поширення засобу масової інформації; адресу засобу масової інформації; номери телефонів керівників засобу масової інформації; номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації; потребу засобу масової інформації в кількості індивідуальних акредитаційних карток або акредитаційних карток тимчасової акредитації; список журналістів і технічних працівників, прізвище, ім’я та по-батькові яких Прес-служба вписуватиме в акредитаційні картки; по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками.

Зарубіжні засоби масової інформації у заявці на акредитацію зазначають: адресу центральної редакції засобу масової інформації, адресукореспондентського пункту засобу масової інформації в Україні; номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації; потребу засобу масової інформації в кількості індивідуальних акредитаційних карток або акредитаційних карток тимчасової акредитації; список журналістів і технічних працівників, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками або акредитаційними картками тимчасової акредитації, прізвище, ім´я та по-батькові яких Департамент вписуватиме в акредитаційні картки; по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками, та надають копії посвідчень працівників зарубіжного засобу масової інформації, виданих Міністерством закордонних справ України.
Друковані засоби масової інформації та інформаційні агентства до заявки на акредитацію чи додаткову акредитацію додають копію свідоцтва про їх державну реєстрацію відповідним державним органом (друковані засоби масової інформації додають також два останні примірники видання).
Телерадіоорганізації до заявки на акредитацію чи додаткову акредитацію додають копію ліцензії на право використання каналу та часу мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення; телерадіомовні організації виробники продукції (студії-виробники) копію договору з телерадіомовною організацією на трансляцію програм або ефірну довідку про трансляцію програм.
Інтернет-видання у заявці на акредитацію зазначають: засновників; адресу; номери телефонів керівництва; номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації; потребу в кількості індивідуальних акредитаційних карток; список журналістів і технічних працівників, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками, прізвище, ім’я та по-батькові яких Департамент вписуватиме в акредитаційні картки; по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками.

13. Для отримання індивідуальної акредитаційної картки журналісти, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, можуть акредитуватися відповідно до закону за заявками засобів масової інформації, з якими вони співпрацюють, або шляхом подання особистої заяви про акредитацію з наданням документів, що підтверджують їх професійний фах, чи належним чином оформленої довідки про співпрацю із засобом масової інформації.

14. Заявка на акредитацію, яка не містить відомостей, зазначених відповідно у пунктах 11, 12, 13 цього Положення, Департаментом не розглядається.

15. Індивідуальні акредитаційні картки, акредитаційні картки тимчасової акредитації видаються Департаментом журналістам і технічним працівникам засобів масової інформації особисто із зазначенням про це в журналі реєстрації акредитаційних документів Департаменту.

16. Керівник засобу масової інформації зобов’язаний у письмовій формі повідомити Департамент про втрату або пошкодження певної акредитаційної картки та може одночасно у зв’язку з цим звернутись до Департаменту з поданням про поновлення акредитаційної картки.
У разі звільнення журналіста чи технічного працівника засобу масової інформації, який користувався акредитаційною карткою, керівник відповідного засобу масової інформації у триденний строк зобов´язаний повідомити про це Департамент. При цьому відповідна акредитаційна картка анулюється Департаментом, після чого керівник відповідного засобу масової інформації може звернутись до Департаменту із заявою про видачу акредитаційної картки іншому працівнику засобу масової інформації.

17. Департамент може відмовити в акредитації журналістам і технічним працівникам тих засобів масової інформації чи журналістам, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, які протягом півроку, що передують акредитації, не висвітлювали діяльність парламенту.

18. Журналісти і технічні працівники засобів масової інформації, а також журналісти, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, можуть бути позбавлені акредитації Департаментом у разі порушення ними: законів України, у тому числі тих, що регулюють діяльність засобів масової інформації; Регламенту Харківської міської ради; вимог професійної етики.

У разі позбавлення акредитації журналісту чи технічному працівнику засобу масової інформації або журналісту, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, Департаментом надається письмове повідомлення про це із зазначенням підстав, за якими відбулось позбавлення акредитації. Таке повідомлення одночасно надсилається до засобу масової інформації, який подавав відповідну заявку на акредитацію.

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes