Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік

1. Замовник: Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок 

з іншими документами державного планування

Вид документу державного планування – Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік (далі – Програма).

Основні стратегічні цілі Програми:

Цілі направлені на відновлення і розвиток економіки міста: стабілізація економічного розвитку міста та відновлення його зростання, підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств та використання земельних ресурсів і комунального майна, проведення цілеспрямованої містобудівної політики; оновлення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі постраждалої внаслідок військової агресії Російської Федерації, впровадження енергоефективних заходів, відновлення та розширення житлового будівництва та будівництва об’єктів соціальної сфери, сприяння відновленню постраждалих об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури, розвиток міжнародних відносин, сприяння цифровому розвитку міста, а також створення умов для розвитку підприємництва та для роботи промислових підприємств.

Цілі направлені на відновлення і розвиток соціальної сфери міста: вирішення соціальних і гуманітарних питань, в т.ч. осіб постраждалих внаслідок військової агресії Російської Федерації, забезпечення гідних умов життя, підвищення комфортності проживання мешканців міста та загального добробуту населення, підтримка його найуразливіших верств, збереження та захист здоров’я громадян, доступ до якісної освіти, в т.ч. дистанційної, розвиток культури та спорту, поліпшення якості суспільних послуг, зміцнення законності та правопорядку.

Структура Програми:

Програма має типову структуру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету».

Зв’язок з іншими документами державного планування:

Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік враховує прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2022–2024 роки, завдання і положення стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та План заходів на 2021-2023 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та поточну ситуацію у м. Харкові, пов’язану з військовою агресією Російської Федерації та продовженням строку дії військового стану в Україні. 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 

Програма є узагальнюючим документом, який консолідує в собі основні заходи цільових галузевих програм та визначає розвиток міста в короткостроковій перспективі – 1 рік, готується з урахуванням пропозицій виконавчих органів та постійних комісій міської ради, підприємств, установ та організацій міста, що задіяні у виконанні поставлених завдань. Програма розробляється відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з врахуванням вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету».

Безпосередньо Програма не визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів), оскільки вона формується на базі інших міських цільових програм та з урахуванням передбачених ними цілей, заходів та проєктів, які планується реалізувати у 2024 році, відповідно до пріоритетів економічного та соціального розвитку Харкова на наступний рік та які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до прийняття рішення про впровадження планової діяльності підлягають проведенню процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку» у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проєктів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

4. Ймовірні наслідки:

Програма є узагальнюючим документом короткострокового планування і відображає в собі заходи передбачені до реалізації середньо та довгостроковими міськими цільовими програмами ймовірні наслідки саме від її реалізації відсутні.

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) буде проведено аналіз поточної екологічної ситуації в місті Харкові та оцінено і доведено відсутність можливих наслідків від реалізації Програми:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, за такими компонентами:

−   забруднення атмосферного повітря в м. Харкові суб’єктами господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел;

−       забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом;

−       забруднення поверхневих та підземних вод;

−       забруднення ґрунтів;

−       рекреаційні зони та природно-заповідний фонд;

−       вплив антропогенних чинників на біологічне та ландшафтне різноманіття

−       відходи;

−       здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом. 

Географічне положення м. Харкова не передбачає транскордонних наслідків від реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення. 

Наразі найбільший негативний вплив на довкілля, в т.ч. здоров’я населення Харківської міської територіальної громади наносить військова агресія з боку Російської Федерації. 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено 

Програма спрямована на збалансований сценарій розвитку міста та акумулює в собі заходи та проєкти передбачені і затверджені до реалізації Харківською міською радою в рамках інших міських програм, в т.ч. середньо та довгострокових галузевих програм, які затверджені до реалізації на 2024 рік.

Затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період є обов’язком органів місцевого самоврядування, що передбачено ст.11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України».

При підготовці звіту як альтернативний варіант буде розглядатися «нульовий сценарій» – не затвердження проєкту Програми на наступний рік. 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, будуть використовуватись такі аналітичні методи:

– аналіз контексту планування;

– аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його змін;

– порівняльний аналіз;

– аналіз тенденцій;

– SWOT-аналіз;

– цільовий аналіз та інші.

Також будуть використані такі форми участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення та інші.

Для підготовки звіту передбачається використовувати регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища міста Харкова та Харківської області, екологічний паспорт області, статистичну інформацію щодо стану довкілля та здоров’я населення, дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення тощо), іншу доступну інформацію. 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 

В разі неочікуваного виявлення негативних наслідків від реалізації Програми під час проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Так, згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Також буде враховано заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, які передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження документів державного планування відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Передбачається така структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання 

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік надаються до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Адреса: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7

Адреса електронної пошти: [email protected].

Телефони для довідок: (057) 760 72 04.

Відповідальна особа: Фомичова Віта Григорівна, тел. (096) 96 59 005.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО.

Друкувати